052 / 776 349  • Fax:  052 / 721 131

Detaljne upute o izdavanju potvrde iz kaznene evidencije i posebnog uvjerenja u postupku kandidiranja na lokalnim izborima

Uvjerenje koje izdaje općinski sud da se protiv fizičke osobe koja podnosi zahtjev ne vodi kazneni postupak (tzv. uvjerenje o nekažnjavanju)  nije valjano uvjerenje u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima

Zakonom o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16) propisano je da se za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, kao i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda ne smiju kandidirati osobe koje su pravomoćnom sudskom odlukom osuđene (uključujući tu i uvjetnu osudu) na kaznu zatvora u trajanju od najmanje šest mjeseci za određena kaznena djela propisana Kaznenim zakonom koja su taksativno navedena u članku 13. stavku 2. Zakona o lokalnim izborima.

Člankom 17. Zakona o lokalnim izborima je propisano je da se za svakog kandidata uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature, među ostalim dokumentima, podnosi i potvrda o podacima iz kaznene evidencije Ministarstva pravosuđa sukladno članku 13. Zakona.

Posljednjim dopunama Zakona o pravnim posljedicama osude kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji („Narodne novine“, broj 32/17) uređen je postupak provjere osuđivanosti osoba koje su kandidati za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i za općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika, kao i za zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, sukladno Zakonu o lokalnim izborima  („Narodne novine“, broj 144/12 i 121/16).

Izdavanje potvrde može se zatražiti u periodu od stupanja na snagu Odluka o raspisivanju izbora do predlaganja kandidacijskih lista za lokalne izbore (od 20. travnja do 04. svibnja 2017.) putem sustava e-Građani ili u sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili njihove stalne službe, neovisno o prebivalištu.

 

 1. A) Zahtjev se može podnijeti putem sustava e-Građani
 2. Korisnikom sustava e-Građani može postati svaki građanin Republike Hrvatske stariji od 15 godinakoji posjeduje elektroničku vjerodajnicu s Liste prihvaćenih vjerodajnica.

 

Ako osoba ne posjeduje neku od navedenih vjerodajnica, može posjetiti najbližu poslovnicu Financijske agencije i na označenim šalterima zatražiti Pristupnicu za vjerodajnice za e-Građane - ePass i/ili mToken ili je skinuti s Interneta ovdje. Ispunjena pristupnica predaje se uz predočenje osobne iskaznice ili putovnice, s time da je za postupak registracije potreban OIB korisnika i aktivna adresa e-pošte. Korisnik potom dobiva aktivacijski kod (za ePass) odnosno inicijalnu lozinku (za mToken) te je dužan u roku 14 dana aktivirati korisnički račun. Popis poslovnica u kojima možete zatražiti ePass, odnosno mToken vjerodajnicu može se pronaći na internetskim stranicama ePass te mToken

 

 1. Nakon što se pristupi sustavu e-Građani, u Osobnom korisničkom pretincu biti će omogućen pristup e-usluzi „Uvjerenje iz kaznene evidencije“ (kod Dostupnih e-usluga u grupi „Pravna država i sigurnost“). Kada se klikne na link „Uvjerenje iz kaznene evidencije“ otvoriti će se aplikacija e-Kaznena namijenjena elektronskom postavljanju zahtjeva za izdavanje potvrda odnosno posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije u svrhu kandidiranja na lokalnim izborima.

 

 1. Nakon otvaranja aplikacije potrebno je izabrati link „ Podnošenje zahtjeva“ te odabrati „Dozvoli“ na sljedećem prozoru kojim se potvrđuje autentifikacija.

 

 1. Nakon autentifikacije, otvara se prozor za „Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde iz kaznene evidencije“ gdje je u kućici „svrha potvrde“ moguće odabrati samo jedinu svrhu „sudjelovanje u postupku kandidiranja za člana predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te njihovog zamjenika“, a koja je namijenjena za izdavanje potvrda svim kandidatima na lokalnim izborima.

Zatim se klikne na kućicu „Podnesi zahtjev“. Moguće je predati samo dva zahtjeva dnevno s istom svrhom.

 1. Nakon predanog zahtjeva otvorit će se lista sa statusima svih predanih zahtjeva. Tri su moguća statusa: Riješen, U obradi ili Greška. U slučaju automatskog odgovora sustava, potvrda će se pojaviti u roku nekoliko sekundi, a u slučaju dodatne provjere zahtjeva u kaznenoj evidenciji (ručne verifikacije) rok za dostavljanje potvrde (posebnog uvjerenja) je 3 radna dana.

 

 1. Potvrdu se osim u aplikaciji moći pronaći i u Osobnom korisničkom pretincu.

 

 1. Detaljne korisničke upute su dostupne ovdje.

 

 

 1. B) Zahtjev se može podnijeti u sjedištu bilo kojeg općinskog suda ili stalnoj službi, neovisno o prebivalištu podnositelja zahtjeva.
 2. Adrese sjedišta općinskih sudova i stalnih službi mogu se pronaći na poveznici: https://pravosudje.gov.hr/pristup-informacijama-6341/ostale-informacije/pravosudna-tijela-rh/opcinski-sudovi-6412/6412
 3. Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji („Narodne novine“,broj 34/17) propisano je da se zahtjev podnosi na Obrascu VII.a.

 

Obrazac zahtjeva dostupan je u sjedištu općinskog suda i u stalnoj službi, a podnositelj zahtjeva može Obrazac ispisati i s Internetske stranice Narodnih novina - Službeni dio, Narodne novine, broj 34/17 gdje je objavljena Dopuna Pravilnika o kaznenoj evidenciji, sa stranice Ministarstva pravosuđa te sa stranica sudova.  

 1. Nakon podnošenja zahtjeva ovlašteni službenik općinskog suda ili stalne službe neposrednim uvidom u kaznenu evidenciju vrši provjeru nalazi li se podnositelj zahtjeva u kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa.
 2. Ukoliko se provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva ne nalazi u kaznenoj evidenciji, službenik suda će o tome izdati potvrdu podnositelju zahtjeva na Obrascu VII.b propisanom Dopunom Pravilnika o kaznenoj evidenciji.
 3. Na predstojećim lokalnim izborima jedna osoba može biti istovremeno kandidat za tri različite funkcije pa je sukladno tome na obrascima zahtjeva predviđeno polje gdje podnositelj zahtjeva navodi koliko primjeraka potvrde mu je potrebno (maksimalno tri).

Ovlašteni službenici na općinskim sudovima i u stalnim službama su dužni podnositelju izdati onoliko potvrda koliko je isti naveo u zahtjevu.

 1. Potvrda da se podnositelj ne nalazi u kaznenoj evidenciji prilaže se uz kandidacijsku listu sukladno Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva.
 2. Ukoliko ovlašteni službenik suda ili stalne službe provjerom utvrdi da se podnositelj zahtjeva nalazi u kaznenoj evidenciji neće izdati potvrdu već će zatražiti dodatnu suglasnost podnositelja zahtjeva za izdavanje posebnog uvjerenja iz kaznene evidencije.

Suglasnost se daje na Obrascu VII.a.

Ukoliko podnositelj zahtjeva na pristane na daljnju provjeru, sud neće zahtijevati izdavanje posebnog uvjerenja od Ministarstva pravosuđa.

 1. Ako je podnositelj zahtjeva dao suglasnost i time pristao na daljnju provjeru, ovlašteni službenik suda će bez odgode, elektroničkim putem, zahtjev za izdavanje posebnog uvjerenja dostaviti Ministarstvu pravosuđa.
 2. Ministarstvo pravosuđa posebno uvjerenje izdaje odmah, a najkasnije u roku od tri dana po zaprimanju zahtjeva te ga prosljeđuje općinskom sudu ili stalnoj službi koji ga uručuje podnositelju zahtjeva.
 3. Podnositelju zahtjeva se izdaje isključivo posebno uvjerenje koje je pristiglo putem fax-a, s potpisom službenika Ministarstva pravosuđa i pečatom Ministarstva pravosuđa, a ovlašteni službenik na fax-om zaprimljeni primjerak posebnog uvjerenja stavlja oznaku: „zaprimljeno putem fax-a“ te potpis i pečat suda.
 4. Ukoliko je podnositelj zahtjeva na samom zahtjevu naznačio da mu je potrebno izdati više primjeraka posebnog uvjerenja (maksimalno tri) zbog činjenice da se istovremeno kandidira na više različitih funkcija, postupak je slijedeći:

-          ovlašteni službenik na sudu, nakon što zaprimi posebno uvjerenje Ministarstva pravosuđa putem fax-a, dužan je isti kopirati u onom broju primjeraka koji je naveden na zahtjevu podnositelja

 

-          na svaki primjerak (uključujući i onaj koji je zaprimljen putem fax-a) ovlašteni službenik stavlja oznaku: „zaprimljeno putem fax-a“ te potpis i pečat suda.

 1. Izdavanje potvrde i posebnog uvjerenja oslobođeno je od plaćanja sudskih i upravnih pristojbi.
 2. Podnošenje zahtjeva za izdavanje potvrde o tome nalazi li se kandidat u kaznenoj evidenciji odnosno posebnog uvjerenja Ministarstva pravosuđa u svrhu sudjelovanja u postupku kandidiranja, moguće je i uz ovjerenu punomoć ili odvjetničku punomoć, a koje punomoći su dane upravo u svrhu pribavljanja potvrde suda odnosno posebnog uvjerenja, za potrebe kandidiranja na lokalnim izborima. Primjerak punomoći možete pronaći ovdje.
Upit
Ime i prezime (*)

Invalid Input
Mobitel za SMS (*)

Invalid Input
Prepišite znakove (*)
Prepišite znakove

Invalid Input
Privola

Invalid Input da se moji osobni podaci pohrane u Općina Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.
Email (*)

Please let us know your email address.
Poruka

Please let us know your message.         
              
                       

 

          ©: Općina Grožnjan - Comune di Grisignana, Izrada: Studio WEB ART