052 / 776 131  •  052 / 776 349

Mobilno reciklažno dvorište
Četvrtak, 08 Studeni 2018 18:43
Mobilno reciklažno dvorište

U  studenom 2018.g. sa radom kreće mobilno reciklažno dvorište. Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica namijenjena za odvojeno prikupljanje i skladištenje manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstava. Radi se o kontejneru koji je opremljen plastičnim spremnicima za pojedine vrste otpada najvećeg volumena od 120 litara.
U mobilno reciklažno dvorište mogu se odložiti: otapala, kiseline, lužine, fotokemikalije, pesticidi, fluocijevi, ulja i masti, boje, ljepila i smole, deterdženti, stari lijekovi, baterije i akumulatori, manja električna i elektronička oprema (do gabarita LCD monitora kućnog računala), papir i karton, ambalaža od metala, staklena ambalaža, ravno (prozorsko) staklo, ambalaža od plastike, plastika, odjeća i obuća, jestiva ulja i masti.

Glomazni otpad, građevinski otpad i zeleni otpad isključeni!!

Mobilno reciklažno dvorište opremljeno je opremom za vaganje prikupljenog otpada, te ima djelatnika koji je zadužen za vaganje, odlaganje i vođenje evidencija o posjedniku otpada. Odlaganje otpada je besplatno, a osoba koja donosi otpad mora pokazati osobnu iskaznicu djelatniku, kako bi upisao podatke o posjedniku otpada.
Prikupljanje navedenog otpada izvršit će se na području Općine Grožnjan u slijedećim terminama i mjestima:

15.11.2018.g.,  četvrtak                - Kostanjica od 8.30 do 9.30 sati
                                                  - Završje od 10.00 do 11.00 sati
                                                  - Antonci od 11.30 do 12.30 sati
                                                   - Makovci od 13.00 do 14.00 sati


20.11.2018. g., utorak                   - Donja Gomila (Kuberton) od 8.30 do 9.30 sati
                                                  - Šterna od 10.00 do 11.00 sati
                                                  - Martinčići od 11.30 do 12.30 sati


21.11.2018.g., srijeda                    - Sv. Ivan (Bijele zemlje) od 8.30 do 9.30 sati
                                                   - Grožnjan od  10.00 do 11.00 sati.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati 6.Maj d.o.o. na telefon 091/125 5008 svakim radnim danom od 9,00 – 13,00 sati.

Dodatne informacije na slijedeći  link: https://www.6maj.hr/mobilno-reciklazno-dvoriste/

-----------------------------

Il Comune di Grisignana informa i cittadini che a partire dal mese di novembre 2018, la Società commerciale 6. Maj d.o.o. di Umago metterà in funzione il centro mobile di riciclaggio. Il centro mobile di riciclaggio è un’unità mobile dedicata alla raccolta differenziata e al stoccaggio di piccole quantità di rifiuti riutilizzabili, nonché di altri tipi di rifiuti provenienti dalle abitazioni. Si tratta di un container fornito di raccoglitori di plastica per ogni singolo tipo di rifiuti, dal volume massimo di 120 litri.

 Rifiuti ingombranti, rifiuti edili e rifiuti verdi sono esclusi !

Nel centro mobile di riciclaggio vanno deposti i seguenti rifiuti: solventi, acidi,  base (alcali), fotochimici, pesticidi, fluociti, oli e grassi, vernici, adesivi e resine, detergenti, vecchi medicinali, batterie e accumulatori, piccole apparecchiature elettriche ed elettroniche (fino alle dimensioni di un monitor LCD del computer di casa), carta e cartone, imballaggi di metallo, imballaggi in vetro, vetro piano (finestre), imballaggi in plastica, plastica, abbigliamento e calzature, oli e grassi commestibili.

 La raccolta di questi rifiuti sarà effettuata  sul territorio del Comune di Grisignana nei seguenti  termini e luoghi:

15 /11/2018,  Giovedi'                  - Castagna dalle ore 8.30 alle 9.30  
                                                 - Piemonte  dalle ore 10.00 alle 11.00
                                                 - Antonzi dalle ore 11.30 alle 12.30
                                                  - Macovzi dalle ore 13.00 alle 14.00


20/11/2018,  Martedi'                  - Gomila inferiore (Cuberton) dalle ore 8.30 alle 9.30
                                                 - Sterna dalle ore 10.00 alle 11.00
                                                 - Martincici dalle ore 11.30 alle 12.30 sati


21/11/2018, Mercoledi'               - S. Giovanni (Terre bianche)  dalle ore 8.30 alle 9.30
                       - Grisignana dalle ore 10.00 alle  11.00.

Per ulteriori informazioni, contattare: 6.Maj d.o.o.  al num. 091/125 5008 nei  giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle 13.00.

Preuzimanje priloga:

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART