052 / 776 131  •  052 / 776 349

Obilježava se Svjetski dan darivatelja krvi, 14. lipnja 2018.
Četvrtak, 14 Lipanj 2018 18:03
Obilježava se Svjetski dan darivatelja krvi, 14. lipnja 2018.

«Budite tu za nekog drugog. Dajte krv. Dijelite život»

    Krv je najljepši dar čovjeka prema čovjeku. Osjećaj da si nekome pomogao svojom krvlju je poseban zaključili su g. Guliano Melon iz Umaga i g. Željko Kotiga iz Novigrada  koji su nedavno krv dali 100 puta.  Naši jubilarni darivatelji primjer su humanosti i požrtvovnosti te su ujedno i najbolji promotori darivateljstva na Bujštini.  

     Iz Gradskog društva Crvenog križa Buje koje je ujedno promotor i organizator akcija dobrovoljnog darivanja krvi na Bujštini  ističu kako je potreban dodatan napor za ostvarivanje godišnjeg plana prikupljenih doza krvi za 2018. godinu a kojega provodi u suradnji sa Zavodom  za transfuzijsku medicinu iz Rijeke. Aktivnijim uključivanjem lokalnih uprava i realnog sektora može se očekivati pozitivan pomak  u narednom periodu jer je potreba za krvi sve veća i sve su učestaliji  izvanredni apeli posebno za vrijeme turističke sezone. Snažnijom kampanjom, omogućavanjem dodatnih pogodnosti za darivatelje i podizanjem postojećeg standarda  davalaštva na višu razinu  može se broj darivatelja povećati te tako zajednicu u kojoj živimo učiniti još humanijom i sigurnijom zaključuju iz GDCK Buje koje ove godine obilježava 65. obljetnicu dobrovoljnog darivanja krvi na tlu Hrvatske. 

     Svake godine, 14. lipnja, zemlje širom svijeta obilježavaju Svjetski dan darivatelja krvi. Tim povodom iskazuje se zahvalnost dobrovoljnim, neplaćenim davateljima krvi za sve darovane doze krvi kojima su spašeni mnogi životi kao i podizanju svijesti o potrebi redovitog davanja krvi kako bi se osigurala kvaliteta, sigurnost i dostupnost krvi i krvnih pripravaka za pacijente u potrebi.

     Transfuzija krvi i krvnih pripravaka svake godine pomaže u spašavanju milijuna života. Ona može pomoći i omogućiti pacijentima koji pate od teških kroničnih bolesti da žive što duže i  kvalitetnije te podržava složene medicinske i kirurške zahvate. Također ima bitnu ulogu u brizi i spašavanju života majki i novorođenčadi, kao za vrijeme hitnih slučajeva u kriznim i izvanrednim situacijama prouzrokovanih ljudskim djelovanjem ili prirodnom katastrofom.

   Svim dobrovoljnim darivateljima krvi Crveni križ Bujštine upućuje iskrene čestite povodom Svjetskog dana darivatelja krvi i zahvaljuje im na iskazanoj solidarnosti, humanosti i svakoj darovanoj dozi krvi! 

------------------------------------

 

14 giugno, giornata Mondiale dei donatori di sangue 

'' Sii disponibile per qualcun altro. Dona il sangue e condividi la vita'' e' questo lo slogan scelto dall'organizzazione mondiale della sanita'.

     ''Il sangue e' il dono piu' bello da donare all'uomo. La sensazione di aver aiutato qualcuno con il  proprio sangue e' speciale'', sono le parole dette dal sig. Giuliano Melon di Umago e del sig. Željko Kotiga di Cittanova che di recente hanno donato il sangue per la centesima volta. 

I nostri donatori giubilari sono un esempio di umanità e sacrificio nonche' i migliori promotori delle donazioni nel Buiese.

     La societa' della Croce Rossa del Buiese che e' il promotore e organizzatore, in collaborazione con il Dipartimento di Medicina trasfusionale di Fiume, delle raccolte di sangue per tutto il territorio del Buiese, sottolinea come sia necessario fare un' ulteriore sforzo per raggiungere il numero annuale di dosi sanguigne e emocomponenti  per l'anno 2018.

Visto il continuo aumento di richieste di sangue e sempre piu' frequenti appellli straordinari-sopratutto durante la stagione estiva- sarebbe di grande aiuto il coinvolgimento attivo delle autorita' locali per il raggiungimento dell'obbiettivo.

     Una campagna piu' forte, con ulteriori benefici offerti ai donatori, inalzerebbe gli standard di donazione, gia' esistenti, ad un livello piu' alto aumentando il numero dei donatori con conseguenze positive per la comunita' in cui viviamo rendendola piu' sicura e piu' Umana - sono le conclusioni fatte dalla Croce Rossa del Buiese che quest'anno festeggia il 65esimo anniversario della donazione del sangue in Croazia.

     Ogni anno in tutto il mondo , il 14 giugno viene festeggiata la giornata mondiale dei donatori di sangue. Questa occasione serve a dimostrare gratitudine verso i tutti i donatori, che con il loro gesto volontario salvano moltissime vite, nonche' aumentare la consapevolezza della necessita' delle donazioni regolari di sangue onde garantire la qualita', la sicurezza e la disponibilita' di questo liquido cosi' prezioso per i pazienti che ne hanno bisogno. La trasfusione di sangue e dei suoi emocomponenti, ogni anno aiuta a salvare milioni di vite. Questo puo' aiutare e consentire ai pazienti con malattie croniche gravi di vivere il piu' a lungo e meglio possibile consentendo loro di sostenere complesse procedure mediche e chirurgiche.

     Inoltre, svolge  un ruolo importante nella cura e nel salvataggio di madri e neonati, durante le emergenze, in situazioni di crisi causate da attività umane o calamità naturali. Garantire dosi sicure di sangue e dei suoi emocomponenti in quantita' sufficenti e' una componente chiave di un sistema sanitario efficace in ogni paese. Un'adeguata offerta, può essere fornita attraverso donazioni regolari di donatori volontari di sangue non retribuiti. Il tema della campagna di quest'anno e': donare il sangue come opera di solidarieta', sottolineando le virtu' ed i valori umani fondamentali quali l'altruismo, il rispetto, la compassione e la gentilezza che enfatizzano e consentono la donazione volontaria di sangue non retribuita.

     La Croce Rossa del Buiese fa un sincero augurio a tutti i donatori di sangue per questa giornata, li ringrazia per la solidarieta' e l'umanita' dimostrata e per ogni dose di sangue donata.

 

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Refresh Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas - adresa dole

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak   8:30-13:30
utorak   15:00-17:00
srijeda   8:30-13:30
petak    8:30-13:30

 


Komunalni redar - Vigile Comunale
Tel: 095 / 335 99 62

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART