052 / 776 131  •  052 / 776 349

Naplata parkirališta u Grožnjanu /Parcheggio a pagamento a Grisignana

OPĆINA GROŽNJAN – COMUNE DI GRISIGNANA
OPĆINSKO VIJEĆE – CONSIGLIO COMUNALE

C J E N I K   U S L U G E  P A R K I R A N J A

u naselju Grožnjan Grisignana (dio Županijske ceste od Stanice do bijele makadamske ceste  ispod crkvice Sv. Kuzma i Damjana i na proširenjima uz istu te na zatvorenim i otvorenim parkiralištima od stare jezgre do Sv. Duha)

I.

Parkiranje automobila na otvorenim javnim parkiralištima (naplata putem parkomata):
1. Osobni automobili i motori /sat:8,00kn /dan: 100,00kn
2. Autobusi 200,00 kn za 2 sata, svaki daljnji sat 50,00 kn
3. Kamperi i kamioni /sat:25,00 /dan: 300,00 kn

II.

POVLAŠTENE PARKIRNE KARTE
– godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja), paušalno (istaknuta cijena se odnosi na 1 parkirališno mjesto)

A) STANARI SA PREBIVALIŠTEM UNUTAR STAROGRADSKE JEZGRE (za sve automobile koje imaju u vlasništvu ili leasingu)

- ZATVORENA PARKIRALIŠTA: malo makadamsko i asfaltirano parkiralište   
100,00 kn godišnje; (Ako stanari ne nađu parkirališno mjesto na zatvorenim parkiralištima, parkirat će na otvorenim parkiralištima).

B) SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE koje imaju kuću ili posao odnosno kategorizirani objekt za smještaj gostiju unutar starogradske jezgre 

– SVA PARKIRALIŠTA – paušalno – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja) 200,00 kn godišnje; 

C) SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE SA PREBIVALIŠTEM ODNOSNO SJEDIŠTEM NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN – OTVORENA PARKIRALIŠTA – paušalno – godišnje (za cijelo vrijeme naplate parkiranja) 100 kn godišnje.

Pravo na kupnju povlaštene karte imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Odlukom o određivanju javnih parkirališta, o određivanju parkirališnih zona,  vremenu i uvjetima naplate  parkiranja i kriterijima za izdavanje povlaštene parkirne karte.

III.

KOMERCIJALNE parkirne karte
(Istaknuta cijena se odnosi 1 parkirališno mjesto):

SVE FIZIČKE I PRAVNE OSOBE koje ne udovoljavaju kriterijima za izdavanje povlaštene karte (nemaju prebivalište ili sjedište, nemaju zgradu ili posao…), ali često koriste parkirališno mjesto u Grožnjanu.

OTVORENA PARKIRALIŠTA –  paušalno – 500,00 kn / godišnje 

(za cijelo vrijeme naplate parkiranja).

Pravo na kupnju komercijalne parkirne karte imaju pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici vozila neovisno o mjestu njihova prebivališta, mjestu rada, odnosno  sjedišta, koji sa davateljem usluge parkiranja sklope ugovor o pružanju usluge parkiranja.

IV.

Visina naknade uklanjanja, premještanja i čuvanja nepropisno parkiranih vozila:

1. „Pauk“ – uklanjanje i premještanje vozila 500,00 kn
2. „Pauk“ – pokušaj uklanjanja i premještanja vozila 250,00 kn
3. Troškovi čuvanja vozila nakon 8 dana (po danu) 50,00 kn
4. „Lisice“ – blokada nepropisno parkiranih vozila 500,00 kn

V.

Ovaj Cjenik stupa na snagu 8 dana nakon objave u Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana, na web stranicama i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana.

KLASA: 340-09/19-01/12
Ur.broj: 2105/06-01/1-19-1
Grožnjan, 04. lipnja 2019.g.


OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE GROŽNJAN
PREDSJEDNICA:
Roberta Veroneze

 

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART