052 / 776 131  •  052 / 776 349

Oglasna ploča

Ponedjeljak, 29 Studeni 2021 13:22

Obrazac ponude za natječaj nekretnine

Subota, 27 Studeni 2021 18:22

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina XI 2021

Subota, 27 Studeni 2021 18:19

ZAKLJUČAK o prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2022.g., koji uključuje programe javnih potreba

Subota, 27 Studeni 2021 18:18

R J E Š E N J E O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Subota, 27 Studeni 2021 17:55

Z A K L J U Č A K o odobrenju obročne otplate kupcima Dragi Bajić i Tamari Ignjatov za nekretnine koje kupuju temeljem Odluke o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja od 22.10.2021.g.

Subota, 27 Studeni 2021 17:54

O D L U K A o priznavanju uloženih sredstava od strane Hrvatske glazbene mladeži u zgrade u općinskom vlasništvu k.č. 6384 („Drakula“), k.č. 271 zgr., k.č. 281 zgr. i k.č. 280 zgr. („Riječka“) k.o. Grožnjan u Grožnjanu

Subota, 27 Studeni 2021 17:53

O D L U K A o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku i prašinu u 2022.g. u svim naseljenim mjestima na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 27 Studeni 2021 17:52

ODLUKA o dopuni Odluke o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana, KLASA: 340-03/21-02/16, URBROJ: 2105/06-01/1-21-2

Subota, 27 Studeni 2021 17:51

ODLUKA o dopuni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana, KLASA: 023-01/20-01/18 od 27. kolovoza 2020.g.

Subota, 27 Studeni 2021 17:48

Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja i sklapanju ugovora o zakupu poslovnih prostora od 26. listopada 2021.g.

Ponedjeljak, 15 Studeni 2021 16:50

POZIV - INVITO za 4. sjednicu Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana za 25.11.2021.g.

Petak, 12 Studeni 2021 04:31

POTICAJ UZGAJIVAČIMA KRUPNE STOKE – PREMIO PER GLI ALLEVATORI DI BUOI E MUCCHE

Četvrtak, 11 Studeni 2021 13:14

OBAVIJEST – AVVISO POPIS STANOVNIŠTA 2021 – CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE 2021

Subota, 30 Listopad 2021 06:30

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2021.g.

Subota, 30 Listopad 2021 06:26

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 30. lipnja 2021. godine

Subota, 30 Listopad 2021 05:45

RJEŠENJE O IMENOVANJU ODBORA ZA POLJOPRIVREDU, TURIZAM, GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN

Subota, 30 Listopad 2021 05:42

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA KULTURU, ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE I SAKRALNE BAŠTINE, ODGOJ, OBRAZOVANJE, SPORT I SOCIJALNA PITANJA

Subota, 30 Listopad 2021 05:40

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA OPĆINSKA PRIZNANJA, MEĐUOPĆINSKU, REGIONALNU, MEĐUNARODNU SURADNJU I MJESNU SAMOUPRAVU

Subota, 30 Listopad 2021 05:38

RJEŠENJE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO PLANIRANJE I UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, GRADITELJSTVO I KOMUNALNI SUSTAV

Subota, 30 Listopad 2021 05:35

RJEŠENJEO IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA, RAVNOPRAVNOST SPOLOVA I NACIONALNIH MANJINA, TE ZA PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Ponedjeljak, 25 Listopad 2021 13:19

N A T J E Č A J za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 23 Listopad 2021 18:41

Odluka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 23 Listopad 2021 18:39

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 23 Listopad 2021 18:37

ODLUKU O UTVRĐIVANJU NAJPOVOLJNIJIH PONUDITELJA I SKLAPANJU UGOVORA O KUPOPRODAJI NEKRETNINA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 17.09.2021.g.

Četvrtak, 21 Listopad 2021 08:34

Javni natječaj - referent – komunalni redar

Četvrtak, 14 Listopad 2021 20:21

UPOZORENJE Svim korisnicima peći na pelet, drva, loživo ulje i plin

Četvrtak, 14 Listopad 2021 20:20

OBAVIJEST o vršenju dimnjačarskih usluga

Četvrtak, 14 Listopad 2021 20:18

Godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata 2022. g.

Četvrtak, 14 Listopad 2021 20:14

Godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata 2021. g.

Subota, 18 Rujan 2021 05:12

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:17

Odluka o naknadi za rad zamjenika načelnika iz reda pripadnika Hrvatskog naroda

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:14

Naknade vijećnicima, članovima radnih tijela 2021

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:12

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna Općine Grožnjan za financiranje političkih stranaka 2021

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:11

Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redara

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:08

ODLUKA O davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Kaštela u Grožnjanu-Kulturni dom“ na području jedinice lokalne samouprave – Općina Grožnjan - Grisignana

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:03

Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:02

Povjerenstvo za raspolaganje općinskom imovinom, za poslovne prostore i javne površine

Četvrtak, 16 Rujan 2021 20:00

ODLUKA o osnivanju stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:57

Z A K L J U Č A K o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnina oznake k.č.br. 214/1 ZGR. i 265 ZGR., obje k.o. Grožnjan

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:55

Pravilnik o iskaznici komunalnog redara za potpis Opcine Groznjan

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:53

Odluka o raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina IX 2021 ispr.

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:48

Zaključak o oslobađanju umjetnika od plaćanja naknade za parkiranje

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:43

Odluka o utvrdivanju jedinstvene baze nerazvrstanih cesta 2021

Četvrtak, 16 Rujan 2021 19:19

Natječaj za prodaju nekretnina

Ponedjeljak, 06 Rujan 2021 16:33

Financijsko izvješće o troškovima za provedbu lokalnih izbora 16.05.2021.

Srijeda, 01 Rujan 2021 18:53

Odluka o imenovanju privremenog zamjenika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik onemogućen obavljati svoju dužnost

Srijeda, 04 Kolovoz 2021 18:01

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima zamjenika općinskog načelnika Općine Grožnjan-Grisignana iz reda pripadnika hrvatskog naroda 2021.

Srijeda, 04 Kolovoz 2021 17:47

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za članove Općinskog vijeća Općine Grožnjan-Grisignana 2021.

Srijeda, 04 Kolovoz 2021 17:45

ODLUKA o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izborima za općinskog načelnika Općine Grožnjan-Grisignana 2021.

Utorak, 27 Srpanj 2021 13:36

Z A K L J U Č A K o sufinanciranju radnih bilježnica za osnovnu školu 2021.

Utorak, 27 Srpanj 2021 13:34

ODLUKA o izmjeni Odluke o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 27 Srpanj 2021 13:30

R J E Š E N J E o imenovanju Vijeća za socijalnu politiku Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 21 Srpanj 2021 11:35

Javni poziv nositeljima prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

Petak, 25 Lipanj 2021 09:02

Rješenje o izboru Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost

Petak, 25 Lipanj 2021 08:58

Rješenje o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Grožnjan – Grisignana

Petak, 25 Lipanj 2021 08:53

Rješenje o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Grožnjan- Grisignana

Petak, 25 Lipanj 2021 08:47

Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja

Petak, 25 Lipanj 2021 08:30

Rješenje o izboru Mandatne komisije

Ponedjeljak, 21 Lipanj 2021 08:17

JAVNI POZIV za popis stanovništva 2021 – AVVISO PUBBLICO per il Censimento 2021

Petak, 18 Lipanj 2021 11:35

Otvorenje izložbe – Apertura della mostra: GROŽNJANCI / GRISIGNANESI

Petak, 18 Lipanj 2021 11:11

17. Međunarodni šahovski turnir „Grand prix Istre“ – XVII Torneo internazionale di scacchi „Grand prix dell' Istria“

Petak, 18 Lipanj 2021 09:32

CIJEPLJENJE PROTIV COVID-a 19 - VACCINAZIONE ANTI COVID-19

Subota, 22 Svibanj 2021 08:21

Konačni rezultati izbora članova Općinskog Vijeća Opčine Grožnjan provedenih 16. svibnja 2021

Ponedjeljak, 17 Svibanj 2021 05:00

REZULTATI IZBORA – RISULTATI DELLE ELEZIONI

Petak, 30 Travanj 2021 12:56

Pravovaljana kandidatura za izbor općinskog načelnika općine Grožnjan - Grisignana

Subota, 10 Travanj 2021 14:19

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 23. OŽUJKA 2021.g.

Subota, 10 Travanj 2021 14:11

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Subota, 10 Travanj 2021 14:09

O D L U K A o prihvaćanju/neprihvaćanju prijedloga i prigovora na Prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području OGG

Subota, 10 Travanj 2021 14:06

O D L U K A o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan - Grisignana

Četvrtak, 08 Travanj 2021 12:48

OBAVIJEST - AVVISO

Ponedjeljak, 22 Ožujak 2021 08:21

ODLUKA o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Umag

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 20:47

ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 20:44

ODLUKA o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 20:41

ZAKLJUČAK o prihvaćanju izvješća Općine Grožnjan o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za 2020.g

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 20:30

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Polugodišnjeg Izvješća o radu Općinskog načelnika OGG

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 19:34

ODLUKA o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti (Plan korištenja javnih površina)

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 19:30

ODLUKA o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova koji izazivaju buku

Nedjelja, 21 Ožujak 2021 18:52

ZAKLJUČAK o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta JVP Umag

Subota, 20 Ožujak 2021 14:14

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Četvrtak, 11 Ožujak 2021 14:22

ZOOM

Nedjelja, 28 Veljača 2021 19:27

Godišnje Financijsko Izvješće za 2020. godinu

Utorak, 02 Veljača 2021 15:56

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina II. 2021.

Utorak, 02 Veljača 2021 15:39

Odluka o raspisivanju natječaja za korištenje javnih površina za privremene potrebe

Utorak, 02 Veljača 2021 15:35

Odluka natječaj za zakup građevinskog zemljišta u poljoprivredne svrhe I. 2021.

Utorak, 02 Veljača 2021 15:16

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Četvrtak, 31 Prosinac 2020 11:27

Obavijest - Avviso

Srijeda, 23 Prosinac 2020 12:24

ZAKLJUČAK o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br. 169 zgr. k.o. Grožnjan

Srijeda, 23 Prosinac 2020 12:21

ODLUKU o II izmjeni i dopuni Odluke o obavljanju komunalnih djelatnosti na području Općine Grožnjan Grisignana od 28. studenog 2018.g.

Utorak, 22 Prosinac 2020 03:52

JAVNI POZIV-javni uvid i predočenje parcelacijskih elaborata

Petak, 04 Prosinac 2020 22:17

Zaključak prijedlog Proračuna Javna rasprava

Petak, 04 Prosinac 2020 22:13

Odluka o prihvaćanju Općih uvjeta - dimnjačar Odluka OV

Petak, 04 Prosinac 2020 21:46

Prostorni plan

Petak, 30 Listopad 2020 04:09

O D L U K A o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Petak, 30 Listopad 2020 04:06

O D L U K A o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2019.g.

Petak, 30 Listopad 2020 04:05

O D L U K A o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje XI-XII 2020.g.

Petak, 30 Listopad 2020 04:03

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 2097/2 k.o. Grožnjan u mjestu Peroj

Petak, 30 Listopad 2020 04:02

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 6316/14 k.o. Grožnjan u mjestu Grožnjan

Petak, 30 Listopad 2020 04:00

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1216/3 k.o. Kuberton u naselju Gojaki

Petak, 30 Listopad 2020 03:59

O D L U K A o izuzimanju od javnog dobra k.č. 6285/9 k.o. Grožnjan u mjestu Cerje

Ponedjeljak, 14 Rujan 2020 18:03

Poziv radi provođenja postupka sastavljanja zemljišnoknjižnih uložaka za k.o. Grožnjan, k.č.br. 5166/4 i 5166/6, posl. br. Rz-29/15.

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:07

Zaključak o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.265 zgr. k.o. Grožnjan

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:05

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:03

Odluka o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu općinskog načelnika Općine Grožnjan za razdoblje siječanj – lipanj 2020.g.

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:02

Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 29 Kolovoz 2020 04:00

Odluka o izmjeni Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području Općine Grožnjan Grisignana od 29. svibnja 2020.g.

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:59

Odluka o izmjeni ODLUKE o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:52

Odluka o izmjeni odluke o osnivanju i imenovanju odbora za kulturu, zaštitu spomenika kulture i sakralne baštine, odgoj, obrazovanje, sport i socijalna pitanja

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:51

Odluka o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1216/3 k.o. Kuberton u naselju Gojaki

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:49

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana

Subota, 29 Kolovoz 2020 03:46

Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja: Asfaltiranje nerazvrstane ceste – granica sa Općinom Oprtalj – N84 (Baštići/Gržići)

Subota, 27 Lipanj 2020 16:26

POSTUPAK KOD SUMNJE NA BOLEST COVID-19 KOD GOSTA U SMJEŠTAJNOM OBJEKTU

Četvrtak, 25 Lipanj 2020 12:09

Cijena magnetnih kartica

Petak, 12 Lipanj 2020 03:36

NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Srijeda, 03 Lipanj 2020 04:11

ODLUKA o izradi Urbanističkog plana uređenja Biciklistički park Grožnjan

Srijeda, 03 Lipanj 2020 04:09

ODLUKU o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan

Srijeda, 03 Lipanj 2020 04:02

ZAKLJUČAK o prihvaćanju inicijative za osnivanje lokalne turističke zajednice za područje Općina Grožnjan-Grisignana i Oprtalj-Portole

Srijeda, 03 Lipanj 2020 03:59

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća Općine Grožnjan Grisignana o provedbi Plana gospodarenja otpadom RH za 2019.g.

Subota, 30 Svibanj 2020 16:46

ODLUKA O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2020. GODINU

Subota, 30 Svibanj 2020 16:40

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Subota, 30 Svibanj 2020 16:39

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 30 Svibanj 2020 16:36

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Subota, 30 Svibanj 2020 16:33

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana (dio Županijske ceste od Stanice do izlaska sa Županijske ceste prije rampe za starogradsku jezgru Grožnjana i na proširenjima uz istu te na zatvorenim i otvorenim parkiralištima od stare jezgre

Subota, 30 Svibanj 2020 16:30

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude pristigle na natječaj za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 30 Svibanj 2020 16:27

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 18. SVIBNJA 2020.G.

Subota, 30 Svibanj 2020 16:24

ODLUKA o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 30 Svibanj 2020 16:18

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Subota, 30 Svibanj 2020 16:13

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Petak, 15 Svibanj 2020 18:09

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Petak, 15 Svibanj 2020 18:08

Cjenik usluge parkiranja u naselju Grožnjan Grisignana

Petak, 15 Svibanj 2020 18:06

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Petak, 15 Svibanj 2020 18:00

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana;

Petak, 15 Svibanj 2020 17:56

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Petak, 15 Svibanj 2020 17:11

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 15 Svibanj 2020 17:07

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 15 Svibanj 2020 17:06

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Petak, 15 Svibanj 2020 17:05

Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za vrijeme I-VI 2020.g., za sve kategorije obveznika

Petak, 15 Svibanj 2020 17:03

Odluka o oslobađanju od plaćanja zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje IV-VI 2020.g

Petak, 15 Svibanj 2020 16:52

Odluka o prihvaćanju Strateškog plana razvoja turizma Općine Grožnjan Grisignana 2017. – 2027.g.;

Ponedjeljak, 23 Ožujak 2020 21:34

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Petak, 13 Ožujak 2020 21:20

Odluka o ograničenju rada ugostiteljskih objekata

Srijeda, 11 Ožujak 2020 20:48

Naredba o zatvaranju općinskih prostora i otkazivanje svih manifestacija na području Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 25 Veljača 2020 14:25

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH / Avviso per la vendita del terreno agricolo in proprieta' dello Stato

Petak, 07 Veljača 2020 14:18

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

Četvrtak, 16 Siječanj 2020 19:31

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta. / Avviso sulla vendita di terreni agricoli in proprieta' dello Stato.

Petak, 10 Siječanj 2020 18:09

PLAN PRIJMA U SLUŽBU U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA 2020.G.

Četvrtak, 09 Siječanj 2020 12:57

Obavijest o prodaji izravnom pogodbom državnog poljoprivrednog zemljišta

Ponedjeljak, 30 Prosinac 2019 08:00

Odluka o raspoređivanju sredstava proračuna političkim strankama i članova izabranih s liste Grupe birača za 2020. godinu

Ponedjeljak, 30 Prosinac 2019 07:53

Odluka o izvršavanju proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2020. godinu

Petak, 27 Prosinac 2019 15:04

Zaključak nekretnina u Pižonima

Petak, 27 Prosinac 2019 15:01

SREDNJOROČNI PLAN davanja koncesija za razdoblje od 2020. do 2022. godine

Utorak, 24 Prosinac 2019 13:44

O D L U K U o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Utorak, 24 Prosinac 2019 13:38

GODIŠNJI PLAN davanja koncesija na području Općine Grožnjan-Grisignana za 2020. godinu

Subota, 21 Prosinac 2019 21:19

ODLUKA o visini turističke pristojbe po osobi i noćenju i visini godišnjeg paušalnog iznosa turističke pristojbe za općine i gradove na području Istarske županije za 2021. godinu

Četvrtak, 19 Prosinac 2019 16:51

RJEŠENJE O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN – GRISIGNANA / DECISIONE SULLA DETERMINAZIONE DEI SEGGI ELETTORALI

Ponedjeljak, 16 Prosinac 2019 20:59

P R A V I L N I K o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 14 Prosinac 2019 21:22

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Subota, 14 Prosinac 2019 21:19

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 28. STUDENOG 2019.G.

Subota, 14 Prosinac 2019 18:44

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Ponedjeljak, 02 Prosinac 2019 18:54

STATUT OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA / STATUTO DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Četvrtak, 28 Studeni 2019 21:38

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Četvrtak, 28 Studeni 2019 21:36

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 28 Studeni 2019 21:30

ODLUKU O PONIŠTENJU DIJELA ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA, Klasa: 947-01/19-01/10 od 24. srpnja 2019.g.

Četvrtak, 28 Studeni 2019 21:28

O D L U K U o oročenju kunskog depozita Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 28 Studeni 2019 21:26

O D L U K U o produženju ugovora o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjem zakupcu

Četvrtak, 28 Studeni 2019 16:51

NATJEČAJ ZA ZAKUP GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN ZA ISKORIŠTAVANJE U POLJOPRIVREDNE SVRHE

Četvrtak, 28 Studeni 2019 16:23

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 28 Studeni 2019 16:17

Jednokratna novčana pomoć učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana / Aiuto finanziario per gli alunni delle scuole medie e per i studenti universitari residenti nel Comune di Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 28 Studeni 2019 15:35

Decisione sull' organizzazione e competenze di lavoro dell' Assessorato unificato del Comune di Grisignana – Odluka o ustrojstvu i djelokrugu općinske uprave Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 22 Studeni 2019 18:03

ODLUKA O RASPISIVANJU IZBORA ZA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE – DECISIONE SULL' ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA

Utorak, 22 Listopad 2019 20:24

ODLUKA O DONOŠENJU I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN / DECISIONE SULLE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO REGOLATORE DEL COMUNE DI GRISIGNANA

Petak, 18 Listopad 2019 16:08

OBAVIJEST O TRAJNOM ZAKUPU GROBNIH MJESTA I GODIŠNJOJ GROBNOJ NAKNADI / AVVISO DELL'AFFITTO PERMANENTE PER LE TOMBE E DELLA TASSA ANNUALE

Srijeda, 02 Listopad 2019 04:00

POZIV NA JAVNI UVID U GEODETSKI ELABORAT

Utorak, 01 Listopad 2019 17:13

Izvješća / Verbali 26. EX tempore Grisignana 2019.

Četvrtak, 26 Rujan 2019 07:50

Parkiranje za vrijeme EX tempore

Ponedjeljak, 23 Rujan 2019 18:37

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PRIJEDLOGA ZA PRIPREMU IZRADE PRORAČUNA ZA 2020.G. – INVITO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA PREPARAZIONE DEL BILANCIO PER IL 2020

Nedjelja, 22 Rujan 2019 06:44

Odluka Skupštine IŽ o visini turističke pristojbe za 2020

Petak, 02 Kolovoz 2019 17:21

Odluka o odvozu drvene građe sa Ulice V. Gortana 3

Petak, 02 Kolovoz 2019 08:25

Obavijest za tehnički pregled traktora – Avviso per il controllo tecnico dei trattori

Petak, 26 Srpanj 2019 10:26

Odluka o odabiru ponuda za zakup poslovnih prostora

Petak, 26 Srpanj 2019 09:52

Odluka o odabiru ponuda za nekretnine srpanj 2019

Petak, 12 Srpanj 2019 17:23

Sufinanciranje troškova radnih bilježnica za učenike osnovnih škola 2019

Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 20:40

Jazz is Back BP 2019 - PROGRAM

Ponedjeljak, 08 Srpanj 2019 20:38

Izmjene i dopune Kalendara manifestacija za 2019.g.

Utorak, 02 Srpanj 2019 19:33

NAGRADA ZA UČENIKE I STUDENTE S IZVRSNIM USPJEHOM – PREMIO PER GLI ALUNNI E STUDENTI CON OTTIMO PROFITTO

Ponedjeljak, 24 Lipanj 2019 17:42

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2019. - CONCORSO PUBBLICO PER I FINANZIAMENTI DEI PROGRAMMI E PROGETTI CHE REALIZZANO LE ASSOCIAZIONNI DELLA SOCIETA' CIVILE NEL CORSO DEL 2019.

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:10

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:09

O D L U K A O utvrđivanju službenih evidencija Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:03

O D L U K A o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2018.g.

Srijeda, 05 Lipanj 2019 20:02

ODLUKA O OSNIVANJU VLASTITOG POGONA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Srijeda, 05 Lipanj 2019 19:59

ODLUKA o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone, vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 19:57

O D L U K A O izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Srijeda, 05 Lipanj 2019 19:52

C J E N I K U S L U G E P A R K I R A N J A

Subota, 01 Lipanj 2019 17:51

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Subota, 01 Lipanj 2019 17:48

N A T J E Č A J za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:59

O D L U K A O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2019. GODINU

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:58

O D L U K A o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2018.g.

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:56

ODLUKA O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Četvrtak, 30 Svibanj 2019 17:52

Z A K L J U Č A K o nepostojanju interesa Općine Grožnjan Grisignana u svezi korištenja prava prvokupa nekretnine oznake k.č.br.196 zgr. k.o. Grožnjan

Četvrtak, 25 Travanj 2019 08:38

Obavijest o izmjenjenom rasporedu za tehnički pregled traktora / Avviso sull'orario modificato per il servizio tecnico dei trattori

Četvrtak, 18 Travanj 2019 18:36

Obavijest za tehnički pregled traktora / Avviso per il servizio tecnico dei trattori

Utorak, 16 Travanj 2019 17:45

Odluka o neodržavanju izbora članova vijeća/predstavnika talijanske i slovenske nacionalne manjine u Općini Grožnjan-Grisignana

Subota, 06 Travanj 2019 11:27

Obavijest poljoprivrednicima / Avviso agli agricoltori !

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 16:28

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Grožnjan

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 16:23

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sustava civilne zaštite

Ponedjeljak, 18 Ožujak 2019 15:46

Odluka o prihvaćanju Informacije o stanju sigurnosti na području Općine Grožnjan Grisignana za 2018.g

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:25

Odluka o produženju ugovora o zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana dosadašnjim zakupcima

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:23

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:19

Odluka o određivanju naziva i imena naselja, ulica i trgova na području Općine Grožnjan Grisignana

Nedjelja, 17 Ožujak 2019 17:13

Odluka o o dodjeli javne površine „Glavni gradski trg“ u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana na korištenje za postavljanje ugostiteljske terase

Četvrtak, 21 Veljača 2019 12:10

OBAVIJEST O PROVEDBI DERATIZACIJE NA PODRUČJU OPĆINE GROŽNJAN

Utorak, 19 Veljača 2019 16:31

Prikupljanje i odvoz krupnog otpada od građana.

Četvrtak, 14 Veljača 2019 20:02

Odluka o visini paušalnog poreza na dohodak

Četvrtak, 31 Siječanj 2019 14:17

Vodič za građane uz proračun

Subota, 22 Prosinac 2018 13:07

Odluka o utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak po krevetu odnosno po smještajnoj jedinici u kampu

Subota, 22 Prosinac 2018 13:06

Odluka o komunalnom doprinosu

Srijeda, 12 Prosinac 2018 14:55

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:15

ODLUKA o komunalnoj naknadi 

Četvrtak, 29 Studeni 2018 14:08

ODLUKU o komunalnim djelatnostima na području Općine Grožnjan Grisignana

Četvrtak, 22 Studeni 2018 12:34

IZMJENE I DOPUNE STATUTA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 22 Studeni 2018 12:27

ODLUKA O AGROTEHNIČKIM MJERAMA I MJERAMA ZA UREĐIVANJE I ODRŽAVANJE POLJOPRIVREDNIH RUDINA 2018

Četvrtak, 22 Studeni 2018 12:13

PRAVILNIK O PRIKUPLJANJU, OBRADI, KORIŠTENJU I ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Četvrtak, 22 Studeni 2018 12:04

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Četvrtak, 22 Studeni 2018 11:23

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Srijeda, 21 Studeni 2018 16:52

ODLUKU o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Srijeda, 21 Studeni 2018 16:48

ODLUKU O VRIJEDNOSTI BODA KOMUNALNE NAKNADE

Srijeda, 26 Rujan 2018 15:58

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola

Petak, 07 Rujan 2018 10:06

ODLUKA o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za provedbu ulaganja na području Općine Grožnjan Grisignana unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblj

Petak, 07 Rujan 2018 10:03

ODLUKA O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Srijeda, 05 Rujan 2018 14:53

IZVJEŠĆE O II PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU ID PPUO GROŽNJAN (KONAČNO)

Srijeda, 05 Rujan 2018 14:25

JAVNI POZIV Za dostavu prijedloga za pripremu izrade Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2019. godinu

Ponedjeljak, 13 Kolovoz 2018 16:29

Obavijest o parkiranju

Subota, 11 Kolovoz 2018 12:35

Parkirališna mjesta uz naplatu povlaštene parkirališne karte

Subota, 11 Kolovoz 2018 12:27

ZAKLJUČAK o odobravanju produženja jednogodišnjih ugovora o korištenju parkirališnih mjesta uz naplatu povlaštene parkirališne karte

Utorak, 31 Srpanj 2018 07:53

II. PONOVNA JAVNA RASPRAVU O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA II PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Ponedjeljak, 30 Srpanj 2018 14:34

II. PONOVNO JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA II PONOVNU JAVNU RASPRAVU

Ponedjeljak, 30 Srpanj 2018 14:28

ZAKLJUČAK O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA ZA JAVNU RASPRAVU I OBJAVI II PONOVNE JAVNE RASPRAVE

Petak, 27 Srpanj 2018 07:53

ODLUKA o bratimljenju Općine Grožnjan Grisignana (Republika Hrvatska) i Monteleone d' Orvieto (Republika Italija)

Petak, 27 Srpanj 2018 07:43

Odluka o IZMJENI Odluke o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana od 26. Siječnja 2018.g., KLASA: 403-01/18-01/01, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2

Petak, 27 Srpanj 2018 07:40

Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2017.g.

Petak, 27 Srpanj 2018 07:36

ODLUKA o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018.g.

Petak, 27 Srpanj 2018 07:32

ODLUKA o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

Petak, 20 Srpanj 2018 14:07

Nagrada odličnim učenicima i studentima 2018

Petak, 22 Lipanj 2018 04:54

Obavijest: zakona o zaštiti životinja / Avviso: protezione degli animali

Četvrtak, 14 Lipanj 2018 12:43

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2018. godinu

Subota, 09 Lipanj 2018 08:54

O D L U K A o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 25 Svibanj 2018 05:16

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

RJEŠENJE o imenovanju ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra - Centro culturale polivalente Grožnjan - Grisignana

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

ODLUKU O DODJELI OPĆINSKIH PRIZNANJA ZA 2018. GODINU

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

ODLUKU O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 30. travnja 2018.g.

Utorak, 22 Svibanj 2018 14:21

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA TEMELJEM NATJEČAJA ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA OD 14. ožujka 2018.g.

Četvrtak, 17 Svibanj 2018 12:52

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM / GESTIONE DEL TERRENO AGRICOLO

Utorak, 15 Svibanj 2018 12:49

SV. IVAN / S. GIOVANNI OBAVIJEST / AVVISO

Četvrtak, 03 Svibanj 2018 04:31

Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan / Centro polivalente Grisignana

Ponedjeljak, 30 Travanj 2018 09:38

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN

Subota, 28 Travanj 2018 05:51

Odluku o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natečaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan Grisignana od 14. ožujka 2018.g.

Subota, 28 Travanj 2018 05:51

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu travanj

Subota, 28 Travanj 2018 05:51

Odluka o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom OG od 2017-2022

Subota, 28 Travanj 2018 05:51

ODLUKA O IMENOVANJU NATJEČAJNOG POVJERENSTVA PKC GROŽNJAN

Srijeda, 14 Ožujak 2018 08:24

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 14.03.2018.

Petak, 09 Ožujak 2018 17:36

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a za Tip Operacije 6.3.. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Srijeda, 28 Veljača 2018 05:33

Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu - Gracijano Kert

Petak, 02 Veljača 2018 22:07

ODLUKA o imenovanju predstavnika Općine Grožnjan Grisignana u udruzi Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Petak, 02 Veljača 2018 22:06

ODLUKA o imenovanju predstavnika Općine grožnjan Grisignana u udruzi lokalna akcijska grupa u ribarstvu „PINNA NOBILIS“

Petak, 02 Veljača 2018 22:06

ODLUKA o zaduženju Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 02 Veljača 2018 22:05

ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Petak, 02 Veljača 2018 22:02

ODLUKA o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Subota, 27 Siječanj 2018 15:30

ODLUKA o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 22. prosinca 2017.g.;

Subota, 27 Siječanj 2018 15:30

ODLUKA o odabiru najpovoljnijih ponuda pristiglih na natječaj za dodjelu na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za postavljanje ugostiteljskih terasa;

Petak, 19 Siječanj 2018 06:05

Obavijest-Zakon o upravnim pristojbama

Četvrtak, 21 Prosinac 2017 08:00

NATJEČAJ za dodjelu na korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za postavljanje ugostiteljskih terasa

Četvrtak, 21 Prosinac 2017 08:00

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA - 22.12.2017.

Ponedjeljak, 27 Studeni 2017 08:52

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 27.11.2017.

Ponedjeljak, 20 Studeni 2017 08:13

Jednokratna novčana pomoć učenicima srednjih škola i studentima s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana za 2017.g

Četvrtak, 17 Kolovoz 2017 11:42

Obavijest o prodaji poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan-Grisignana

Utorak, 08 Kolovoz 2017 10:03

POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA - AZBEST / INVITO A RECAPITARE I DATI SUL MATERIALE D AMIANTO

Utorak, 08 Kolovoz 2017 09:50

POZIV OBVEZNICIMA POREZA NA NEKRETNINE / INVITO AI CONTRIBUENTI PER L IMPOSTA SUGLI IMMOBILI

Srijeda, 02 Kolovoz 2017 08:14

Sufinanciranje nabave udžbenika za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, za školsku godinu 2017/2018

Ponedjeljak, 31 Srpanj 2017 10:18

Obavijest vinogradarima- obvezno tretirati američkog cvrčka!!!!

Ponedjeljak, 24 Srpanj 2017 06:11

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA 24.07.2017.

Srijeda, 12 Srpanj 2017 06:25

ODLUKA o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa, projekata, manifestacija OCD-a u područjima razvoj civilnog društva, kultura, djeca i mladi, sport i rekreacija, socijalna skrb i zaštita zdravlja u 2017. godini

Utorak, 11 Srpanj 2017 14:16

Obavijest o uređenju prometa na području mjesta Grožnjan

Srijeda, 05 Srpanj 2017 12:51

KONAČNO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE O TROŠKOVIMA ZA PROVEDBU LOKALNIH IZBORA 21. 5. 2017.

Ponedjeljak, 12 Lipanj 2017 12:20

OBAVIJEST ZA ŠUMOPOSJEDNIKE

Srijeda, 24 Svibanj 2017 16:37

REZULTATI IZBORA/RISULTATI DELLE ELEZIONI 2017 - OPĆINA GROŽNJAN-GRISIGNANA

Utorak, 16 Svibanj 2017 12:27

Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za Općinu Grožnjan Grisignana koje provode organizacije civilnog društva za 2017. godinu

Četvrtak, 11 Svibanj 2017 14:00

GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA ZA FINANCIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA OPĆINU GROŽNJAN GRISIGNANA KOJE PROVODE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Petak, 05 Svibanj 2017 11:39

Zbirne liste OIP Grožnjan-Grisignana

Upit

Upišite ime i prezime

Upišite email adresu

Upišite poruku

Prepišite znakove Pogrešan unos

Morate prihvatiti GDPR prije slanja upita

Kontaktirajte nas

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
pisarnica@groznjan-grisignana.hr

Redovno vrijeme za rad sa strankama

OPĆINSKI NAČELNIK/JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

ponedjeljak         8:30-13:30
utorak                15:00-17:00
srijeda                8:30-13:30
petak                 8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART