052 / 776 131  •  052 / 776 349

Javni natječaj - referent – komunalni redar

Klasa: 112-02/21-01/02

Urbroj: 2105/01-05/01-21-1 od  20.10.2021.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19), u daljnjem tekstu: Zakon), pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grada Buje-Buie, raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

 

 1. za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, na radno mjesto: Referenta – komunalnog redara – 1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme,

  

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. Zakona (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima).

Osim općih uvjeta za prijam u službu kandidat mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

- srednja stručna sprema (4. stupanj) ekonomske, upravne ili druge odgovarajuće struke

- najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

- položen državni stručni ispit

- poznavanje talijanskog jezika

- poznavanje rada na računalu

- položen vozački ispit „B“ kategorije

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima razumijeva se radno iskustvo (radni odnos, samostalno obavljanje profesionalne djelatnosti ili obavljanje poslova u međunarodnim organizacijama) ostvareno na poslovima navedenog stupnja stručne spreme i struke.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz obvezu da ih polože u zakonskom roku.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona.

Radni odnos se zasniva uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti i intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na objavljeni javni natječaj.

Na web-stranici Grada Buja: www.buje.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Buja objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata,  najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čija je prijava nepotpuna o tome će biti obaviješteni pisanim putem.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dužan je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva  hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis,
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice),
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
 4. svjedodžbu o položenome državnom stručnom ispitu (ako ga kandidat ima položenog),
 5. podatke o radnom stažu - elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko

    osiguranje  o  prijavama i  odjavama  na  mirovinsko   osiguranje  iz  kojeg  je  razvidan 

    mirovinski staž i stručna sprema ili preslik potvrde poslodavca odnosno drugu ispravu

    (preslik ugovora o radu, rješenja i sl.) iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima

     i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo,

 1. potvrdu o položenome vozačkom ispitu B kategorije,
 2. odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju

    rada na računalu,

 1. odgovarajuću diplomu, svjedodžbu, certifikat ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju

    talijanskog jezika,

 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije

    pravomoćno osuđen za kaznena djela iz članka 15. Zakona (ne starije od  tri mjeseca od dana

    objave natječaja (članak 15. Zakona),

 1. vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 16. Zakona
 2. vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju javne objave osobnih podataka.

Navedeni dokazi prilažu se u izvorniku ili presliku koji ne treba biti ovjeren, a izabrani kandidat će prije donošenja rješenja o prijmu predočiti izvornike.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat naknadno, prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Obrasci izjava iz točke 10. i 11. mogu se preuzeti na web-stranici Grada Buja–Buie, www.buje.hr, ili u Pisarnici Grada Buja–Buie, Istarska 2.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objavljivanja javnog natječaja u Narodnim novinama.

Prijave s podacima i dokazima o ispunjavanju propisanih uvjeta javnog natječaja, potrebno je dostaviti na adresu: Grad Buje–Buie, 52460 Buje, Istarska 2, sa napomenom:

 

 • za radno mjesto: Javni natječaj-referent – komunalni redar - ne otvaraj

 

Grad Buje-Buie zadržava pravo poništenja javnog natječaja u svakom trenutku postupka.

Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Grad Buje – Buie

 

Domanda

Invalid Input

Please let us know your email address.

Please let us know your message.

Digita i caratteri Invalid Input

Invalid Input

da se moji osobni podaci pohrane u Općini Grožnjan - Comune di Grisignana i da se koriste za slanje odgovora .Više možete pročitati u Zaštita osobnih podataka.

Contattaci

Općina - Comune di: Grožnjan  Grisignana

Umberta Gorjana 3
GROŽNJAN-GRISIGNANA

Tel: 052 / 776 349
Tel:  052 / 776 131
Fax:  052 /721 131

opcina@groznjan-grisignana.hr
info@groznjan-grisignana.hr

Orario di lavoro per i clienti

SINDACO/DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO UNICO

lunedì                  8:30-13:30
martedì              15:00-17:00
mercoledì             8:30-13:30
venerdì                8:30-13:30

 ©: Općina • Comune di: Grožnjan -  Grisignana, Izrada: Studio WEB ART