Odluke Općinskog Vijeća 2023, 20242024-04-20T17:13:46+00:00

Odluke Općinskog Vijeća 2023, 2024

ODLUKA O PRIHVATU NAJPOVOLJNIJIH PONUDA I SKLAPANJU UGOVORA temeljem natječaja za dodjelu na privremeno korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za privremene potrebe – postavljanje ugostiteljskih terasa

Odluka o prihvatu najpovoljnijih ponuda

23 prosinca, 2023|

ODLUKA O IZRADI – III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Grožnjan Grisignana

ODLUKA O IZRADI III

23 prosinca, 2023|

Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

23 studenoga, 2023|

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju i zamjenu nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

23 studenoga, 2023|

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

23 studenoga, 2023|

Odluka o prestanku ustanove Polivalentni kulturni centar Grožnjan – Centro culturale polivalente Grisignana

23 studenoga, 2023|

ODLUKU O ISPLATI ULOŽENIH SREDSTAVA u poslovni prostor u prizemlju zgrade k.č. 167/2 zgr. k.o. Grožnjan

23 studenoga, 2023|

Odluka o lokalnim porezima Općine Grožnjan Grisignana


23 studenoga, 2023|

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Općine Grožnjan Grisignana u 2024. godini

23 studenoga, 2023|

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, KLASA: 363-01/18-01/06, URBROJ: 2105/06-01/1-18-2 od 25. srpnja 2018.g.

23 studenoga, 2023|

Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o financiranju programa održavanja lokalne ceste LC 50051, dionica Ponte Porton – Antonci – Livade

23 studenoga, 2023|

Odluka o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području općine Grožnjan Grisignana

Općina Grožnjan Grisignana temeljem odredbi članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 , 85/15 i 69/22) provodi savjetovanje s javnošću u postupku donošenja Odluke o visini poreznih stopa poreza na dohodak Općine Grožnjan Grisignana. Početak savjetovanja je 20.10.2023. a završetak 20.11.2023. Prijedlozi i mišljenja na nacrt prijedloga Odluke podnose se putem priloženog obrasca. Popunjeni obrazac može se dostaviti zaključno do 20.11.2023. godine na e-mail: opcina@groznjan-grisignana.hr Popunjeni obrazac može se osobno predati i u pisarnici Općine Grožnjan Grisignana ili dostaviti poštom, ali vodeći računa da stigne u Općinu najkasnije do 21.11.2023.g.

Odluka

Odluka

OBRAZAC za savjetovanje s javnošću Odluka o visini poreznih stopa poreza na dohodak 2023

23 studenoga, 2023|

Odluka o III izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana

7 rujna, 2023|

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za dio k.č. 6316/10 k.o. Grožnjan u mjestu Grožnjan

7 rujna, 2023|

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra za dio k.č. 4220/5 k.o. Završje kod mjesta Sveti Juraj

7 rujna, 2023|

Odluka o imenovanju predstavnika Općine Grožnjan-Grisignana u udruzi lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

7 rujna, 2023|

Odluka imenovanju predstavnika Općine Grožnjan-Grisignana u udruzi lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“

7 rujna, 2023|

Zaključak o oslobađanju umjetnika koji učestvuju na manifestaciji „Ex tempore“ od plaćanja naknade za parkiranje

7 rujna, 2023|

POPIS UDJELA U VLASNIŠTVU POSLOVNIH SUBJEKATA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE GROŽNJAN GRISIGNANA

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ br. 143/21) član predstavničkog tijela dužan je pisanim putem u roku od 15 dana od stupanja na dužnost ili stjecanja udjela obavijestiti predsjednika predstavničkog tijela ako ima 5% ili više udjela u vlasništvu poslovnog subjekta.

Na temelju članka 4. stavka 4. navedenog Zakona popis udjela iz stavka 3. objavljuje se i redovito ažurira na mrežnim stranicama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Člankom 5. stavkom 1. podstavkom 4. navedenog Zakona propisano je da su poslovni subjekti trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe te drugi subjekti poslovnih odnosa kao što su obrti, zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i nositelji samostalnih djelatnosti te nositelji i članovi drugih poslovnih subjekata osnovanih na temelju zakona.

 

Red.
broj
Ime i prezime člana Općinskog vijeća Naziv poslovnog subjekta Adresa poslovnog subjekta Udio u vlasništvu (%)
1. Antonac Đino OPG Antonac Đino Antonci 9, pošta Motovun 100
2. Antolović Dešković Ketrin / / /
3. Gorjan Mauro OPG Ratko Gorjan, Mauro Gorjan Regancini 42, Grožnjan 100
4. Jugovac Ariana / / /
5. Poljak Čedomir / / /
6. Pucer Kristian / / /
7. Veroneze Roberta / / /

Popis ažuriran na dan: 20. lipnja 2023.g.

20 lipnja, 2023|

Odluka o II izmjeni i dopuni Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana

24 svibnja, 2023|

Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina na područj Općine Grožnjan Grisignana

24 svibnja, 2023|

Odluka o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 20. travnja 2023.g.

24 svibnja, 2023|

Odluka o naknadama vijećnicima, predsjednicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Grožnjan Grisignana

24 svibnja, 2023|

Odluka o I. izmjenama i dopunama strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan – Grisignana za razdoblje od 2023. do 2027. godine

24 svibnja, 2023|

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2023. godinu

24 svibnja, 2023|

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Općine Grožnjan Grisignana za 2023. godinu

Godišnji provedbeni plan

18 travnja, 2023|

Odluka o imenovanju povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Grožnjan – Grisignana

Odluka

18 travnja, 2023|

Odluka o načinu, vremenu, uvjetima, cijeni i načinu naplate korištenja javnog WC-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu Grisignana

Odluka

18 travnja, 2023|

Odluka o ustupanju na upravljanje javne turističke infrastrukture na području općine Grožnjan-Grisignana Turističkoj zajednici općine Grožnjan

Odluka

18 travnja, 2023|

Odluka o određivanju naziva i imena naselja, ulica i trgova na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

18 travnja, 2023|

Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva Općine Grožnjan Grisignana za vrednovanje prijavljenih programa i projekata iz područja kulture

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o određivanju pravnih osoba i udruga od interesa za sustav civilne zaštite Općine Grožnjan – Grisignana

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o komunalnom redu na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o donošenju Plana djelovanja Općine Grožnjan-Grisignana u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapa nju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 28. studenoga 2022.g.

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o prestanku ustanove Polivalentni kulturni centar Grožnjan Centro culturale polivalente Grisignana

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra k.č. 6319/7 i k.č. 6319/6 k.o. Grožnjan u mjestu Regancini

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o utvrđivanju sadržaja u zgradama općinskog vlasništva javne namjene za kulturu i udruge – koje se ne mogu koristiti u gospodarske svrhe

Odluka

23 prosinca, 2022|

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

28 studenoga, 2022|

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2023.g., koji uključuje programe javnih potreba

Zaključak

26 studenoga, 2022|

Odluka o socijalnoj skrbi Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za novorođeno dijete s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja

Odluka

26 studenoga, 2022|

Cjenik usluge parkiranja

Cjenik

26 studenoga, 2022|

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Prilozi

26 studenoga, 2022|

Odluka o uvjetima za ostvarivanje prava novčane pomoći za učenike srednjih škola i studente na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o subvencijama u poljoprivredi na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o uvjetima, načinu i postupku zakupa građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za poljoprivredne svrhe

Odluka

26 studenoga, 2022|

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja Grožnjan

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o utvrđivanju javnih površina koje se daju na korištenje radi obavljanja gospodarskih djelatnosti

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o lokalnim porezima Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o visini i načinu plaćanja naknade kod dodjele grobnog mjesta na korištenje na neodređeno vrijeme i godišnje grobne naknade

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova u 2023.g.

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o uvjetima, načinu i postupku upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

26 studenoga, 2022|

Odluka o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 03. listopada 2022.g.

Odluka

29 listopada, 2022|

ZAKLJUČAK o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Grožnjan Grisignana

Zaključak

29 listopada, 2022|

Odluka o odabiru najpovoljnijih ponuda za zakup građevinskog zemljišta za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Odluka

29 listopada, 2022|

ZAKLJUČAK o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje 01. siječnja 2022.g. do 30. lipnja 2022.g.

Zaključak

29 listopada, 2022|

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

2 listopada, 2022|

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup građevinskog zemljišta u vlasništvu općine grožnjan za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Odluka

2 listopada, 2022|

Odluka o utvrđivanju Jedinstvene baze podataka o nerazvrstanim cestama na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

2 listopada, 2022|

Odluka o II izmjenama i dopunama strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu općine Grožnjan – Grisignana za razdoblje od 2021. do 2027.g.

Odluka

2 listopada, 2022|

Odluka o prihvatu najpovoljnijie ponude i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 15. travnja 2022.g. (za odgođenu nekretninu)

Odluka

2 listopada, 2022|

Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Grožnjan – Grisignana

Odluka

2 listopada, 2022|

Kodeks ponašanja nositelja političkih dužnosti Općine Grožnjan Grisignana

Kodeks ponašanja

16 srpnja, 2022|

ETIČKI KODEKS službenika i namještenika Općine Grožnjan Grisignana

Etički kodeks

16 srpnja, 2022|

Privremeno smanjenje zakupnine za k.č. 215-3

Zaključak

16 srpnja, 2022|

Odluka o izmjeni odluke o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 15. travnja 2022.g.

Odluka

16 srpnja, 2022|

Odluka o prihvatu najpovoljnijih ponuda i sklapanju ugovora temeljem natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana od 15. travnja 2022.g.

Odluka

20 svibnja, 2022|

Odluka o prihvatu najpovoljnije ponude i sklapanju ugovora temeljem natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana za iskorištavanje u poljoprivredne svrhe

Odluka

20 svibnja, 2022|

ZAKLJUČAK o oslobađanju umjetnika koji učestvuju na manifestaciji Ex tempore od plaćanja naknade za parkiranje

Zaključak

20 svibnja, 2022|

OPĆI UVJETI ISPORUKE komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama na području naselja Grožnjan Grisignana

Opći uvjeti

20 svibnja, 2022|

Odluka o određivanju javnih parkirališta na kojima se obavlja naplata usluge parkiranja, o određivanju parkirališne zone i vremenu i uvjetima naplate na javnim parkiralištima na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

20 svibnja, 2022|

Odluka o izmjeni i dopuni strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Općine Grožnjan – Grisignana za razdoblje od 2021. do 2027.g.

Odluka

20 svibnja, 2022|

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Polivalentnog kulturnog centra Grožnjan – Centro culturale polivalente Grisignana

Odluka

20 svibnja, 2022|

Odluka o dodjeli općinskih priznanja za 2022. godinu

Odluka

20 svibnja, 2022|

ODLUKA o II izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Odluka

20 svibnja, 2022|

Cjenik usluge parkiranja

Cjenik

20 svibnja, 2022|

Cjenik usluge korištenja javnog wc-a na javnom parkiralištu iznad groblja u Grožnjanu

Cjenik

20 svibnja, 2022|

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021.g. na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

14 travnja, 2022|

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja – Izgradnja dječjeg igrališta naselja Šterna

Odluka

14 travnja, 2022|

Odluka o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

14 travnja, 2022|

Odluka o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1473 k.o. Kuberton u mjestu Bužleti

Odluka

14 travnja, 2022|

Odluka o izuzimanju od javnog dobra dijela k.č. 1473 k.o. Kuberton u mjestu Bužleti

Odluka

14 travnja, 2022|

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Općine Grožnjan Grisignana za 2017.-2021.g.

Odluka

14 travnja, 2022|

ZAKLJUČAK o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Grožnjan Grisignana za razdoblje od 01. srpnja 2021.g. do 31. prosinca 2021.g.

Odluka

14 travnja, 2022|

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

14 travnja, 2022|

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Grožnjan Grisignana

Odluka

5 veljače, 2022|
Go to Top