Logo_Grožnjan

Općina  •  Comune di
GROŽNJAN GRISIGNANA
Službene stranice   •   Sito ufficiale

  • 052/776 131

Zaključak o odobravanju sredstava za radne bilježnice učenika osnovnih škola – Conclusione per il finanziamento dei quaderni attivi per gli alunni delle scuole elementari

Na  temelju članka 44. Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12,19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 61. Statuta Općine Grožnjan („Službene novine Općine Grožnjan“ broj 01/21), Načelnik je dana 22. kolovoza 2023. donio slijedeći

Z A K L J U Č A K

1. Odobrava se sufinanciranje nabave radnih bilježnica za učenike osnovnih škola, s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, za školsku godinu 2023/2024.g.

2. Nalaže se Odsjeku za financije i računovodstvo Općine Grožnjan Grisignana da izvrši refundaciju troškova roditeljima učenika osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Grožnjan Grisignana, na temelju Zahtjeva za sufinanciranje troškova nabave radnih bilježnica s pripadajućom priloženom dokumentacijom: račun za kupljene radne bilježnice 

(drugi materijal se neće uzeti u obzir), preslika osobne iskaznice jednog roditelja i preslika IBAN računa istog roditelja.

Zahtjev se može podnijeti najkasnije do 30.09.2023.g. 

Zahtjevi koji pristignu nakon tog datuma neće se uzeti u obzir.

3. Financiranje radnih bilježnica izvršit će se na teret Proračuna Općine Grožnjan Grisignana za 2023.godinu, iz programa Predškolski odgoj i školsko obrazovanje. 

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu odmah, te će se objaviti u Službenim novinama Općine Grožnjan Grisignana,  na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana i na službenim web stranicama Općine Grožnjan Grisignana.

NAČELNIK:

Claudio Stocovaz, dipl. politolog 

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!
Go to Top