Odluka o proglašenju Sajamskog dana na području Općine Grožnjan Grisignana – Decisione sulla proclamazione del giorno di Fiera a Grisignana

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te članka 61. Statuta Općine Grožnjan Grisignana (Službene novine Općine Grožnjan Grisignana br.2/21), a u vezi sa člankom 57. Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20, 33/2), Načelnik Općine Grožnjan Grisignana dana 14. kolovoza 2023.g., donosi

O D L U K U

o proglašenju sajamskog dana na području Općine Grožnjan Grisignana

Članak 1.

                        U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti proglašava se 15. kolovoza 2023.g. sajamskim danom na području Općine Grožnjan Grisignana.

Članak 2.

                        Prigodna prodaja na kioscima, štandovima, ambulantna prodaja i ostala slična prodaja na otvorenom, kao dio sajamskih događanja i javnih manifestacija može započeti u 8:00 sati i završiti do 22:00 sata.

      Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenim novinama, na web stranicama i na Oglasnoj ploči Općine Grožnjan Grisignana.

                                                                                                                                 NAČELNIK:  Claudio Stocovaz, dipl. politolog

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top