ODLUKA o proglašenju sajamskih dana na području Općine Grožnjan-Grisignana

pastedGraphic.png pastedGraphic_1.png
 
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GROŽNJAN
OPĆINSKI NAČELNIK
REPUBBLICA DI CROAZIA
REGIONE ISTRIANA
COMUNE DI GRISIGNANA
IL SINDACO

 

KLASA:  330-01/24-01/1
URBROJ:  2163-18-02/1-24-2
Grožnjan,   29. svibnja 2024.g.

Na  temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj lokalnoj (regionalnoj) upravi i samoupravi (NN 33/01,…..144/20) i članka 61. Statuta Općine Grožnjan Grisignana (Sl.n.OGG 2/21), a u svezi s člankom 57. Zakona o trgovini („NN br. 87/08, 96/08, 76/09, ….. 33/23), Načelnik OGG dana 29. svibnja 2024.g. donosi slijedeću

ODLUKU o proglašenju sajamskih dana
na području
Općine Grožnjan Grisignana

Članak 1.

U svrhu promidžbeno-turističkih aktivnosti i promocije autohtonih poljoprivrednih i drugih proizvoda, suvenira  i umjetničkih djela, dani Državnih praznika: 30.05.2024., 22.06.2024., 05.08. 2024. i 15.08.2024.g. proglašavaju se sajmenim danima na području Općine Grožnjan Grisignana.

Članak 2.

Prigodna prodaja na štandovima, stolovima i ostala slična prodaja na otvorenom i zatvorenom prostoru, kao sastavni dio sajmenog događanja i javne manifestacije, na dane iz članka 1. ove Odluke, može započeti u 8,00 sati i završiti do 23,00 sata.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na službenoj mrežnoj stranici Općine Grožnjan Grisignana, www.groznjan-grisignana.hr.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Claudio Stocovaz, dipl. politolog

Podijelite ovu novost, odaberite svoju platformu!

Oglasna ploča

Akti načelnika

Go to Top